Definities

  • Website: Horeca-groothandels.be, eigendom van Visito BV, Schavert 12, 3520 Zonhoven.
  • Inschrijving: de betalende registratie van een groothandel op de website.
  • Groothandel: een bedrijf dat actief is in de horecasector en zich wenst te registreren op Horeca-groothandels.be.
  • Gebruiker: de persoon die gebruik maakt van de website, zowel de groothandel als de bezoeker.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen en het gebruik van de website. Door het gebruik van de website gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

Inschrijving

Een inschrijving op Horeca-groothandels.be gebeurt voor een periode van 1 jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij de groothandel tijdig opzegt.

Opzegging kan gebeuren tot en met het einde van het ingeschreven jaar, per mail naar hallo@horeca-groothandels.be. Visito BV behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren of te annuleren.

Betaling

Betaling van de inschrijving dient te gebeuren via een factuur gestuurd via mail en voorafgaand aan de publicatie van de gegevens van de groothandel op de website. Bij niet-betaling behoudt Visito BV zich het recht voor om de inschrijving te weigeren of te annuleren. Alle prijzen zijn exclusief BTW en kunnen jaarlijks aangepast worden.

Betaling van de inschrijving dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur via mail. Bij niet-betaling binnen deze termijn is de groothandel van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is Visito BV gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag. Indien na een betalingsherinnering nog steeds niet wordt betaald, is Visito BV gerechtigd om incassokosten in rekening te brengen.

Gegevens

De groothandel is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die op de website gepubliceerd worden. Visito BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie die op de website gepubliceerd wordt.

Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visito BV.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan blijven eigendom van Visito BV.

Aansprakelijkheid

Visito BV is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website. Visito BV is niet aansprakelijk voor de inhoud of juistheid van de gegevens die door groothandels op de website gepubliceerd worden.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zullen partijen trachten om deze in onderling overleg op te lossen.

Privacybeleid

Ons privacybeleid kan je hier vinden.